Webolias miljöpolicy

Webolia tillhandahåller tjänster inom IT, webbutveckling och marknadsföring som effektiviserar våra kunders verksamheter, processer och flöden inom flera områden.

Denna miljöpolicy utgör grunden för Webolias miljöarbete. Här definieras hur Webolia påverkar miljön, vem som är ansvarig inom organisationen och hur miljöpolicyn omsätts i mål och handling.

Ansvar

Företaget har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt:

Återvinning
Företagets verksamhet är till största delen av kontorskaraktär och i det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag, exempelvis papper, emballage, elektronik, lysrör och batterier. Företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.

  • Inköp – Vid inköp är det i första hand genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten som Webolia kan minska sin miljöpåverkan. Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system ska miljö vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som inköps ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna.
  • Energi – I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. Webolia arbetar såväl för att minska energiförbrukningen som för att den energi som används ska var miljömärkt.
  • Leverantörer – Webolias leverantörer påverkar miljön genom exempelvis omhändertagande av utgången eller kasserad utrustning. Webolia ska, förutom att väga in miljö vid val av leverantörer, verka för att minska leverantörernas miljöpåverkan.
  • Kemikalier – I den ringa mängd kemikalier används ska de vara godkända av internt ansvarig och vara det för verksamheten fungerande valet med minst miljöpåverkan.
  • Resor – Vid resor i tjänst övervägs alltid om någon av följande åtgärder är rimliga att genomföra. Val av färdmedel till ett miljövänligare alternativ, exempelvis tåg istället för flyg; användande av alternativ till resor såsom videokonferenser samt val fordon med lägre miljöpåverkan.

Miljömål och egenkontroll

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.

Varje år ska kontroll genomföras för att se om miljömålen är uppfyllda. Är så inte fallet ska en aktionsplan upprättas. Ansvarig för denna egenkontroll är den administrativt ansvarige.